Akare Çevre Logo

4.01.2007 tarih ve 26413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ” kapsamında su kolonunda her yılın mayıs ve ağustos aylarında Trix indeksi analizlerini; 3 yılda bir ise “Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ” kapsamında yer alan  analizler laboratuvarımızda yapılmaktadır.

Laboratuvarımızda , TC. Çevre Ve Şehircilik bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış uzman ve eğitimli personeli ile Deniz suyu ve Trix analizleri uzman ve sertifikalı personeli ile gerçekleştirilmektedir.

Deniz Suyu ile ilgili Mevzuatlar;

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği,

Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği,

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (Ek-1 ve Ek-2)

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği,

Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ,

Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ.

 

Laboratuvarımızda gerçekleşen Deniz suyu Analizleri aşağıda Tabloda Verilmiştir.

Parametre Metot Numarası / Metot Adı AB-1023-T.T  haberler20099
Deniz Sularından Numune Alma TS ISO 5667-9
Su Kalitesi Numune Alma-

Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması

TS ISO 5667-3
pH tayini  SM 4500 H B
Bulanıklık Tayini  SM 2130 B
Tuzluluk Tayini  SM 2520 B
Sıcaklık Tayini  SM 2550 B
İletkenlik Tayini  SM 2510 B  
Renk Tayini  TS EN ISO 7887 B C
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini  SM 2540 D
Klorofil-a Tayini  SM 10200 H
Amonyum/Amonyum Azotu Tayini

Amonyak/Amonyak Azotu Tayini 

 

SM 4500-NH B

SM 4500-NH F

Nitrat/Nitrat Azotu Tayini TS 6231

SM 4500-NO₃⁻ E

Nitrit/Nitrit Azotu Tayini  SM 4500-NO B
Bulanıklık Tayini SM 2130 B
Toplam Fosfor Tayini SM 4500-P B

SM 4500-P D

Çözünmüş Oksijen Tayini ASTM D888

SM 4500-O G

Parçalanabilir Organik Kirleticilerin Tayini  TS ISO 10707
Fenollerin Tayini EPA 3510 C EPA 8041
Katran ve Petrol Kökenli Yağlar, Hidrokarbonlar,Mineral Yağlar ve Toplam Petrol

Hidrokarbonları Tayini (C10-C40) 

EPA 3510

TS EN ISO 9377-2

Yağ ve Gres Tayini SM 5520 B
Seki Diski Derinliği Tayini EPA 841-B-97-003
Trix İndeksi  

Hesaplama Yöntemi

Yüzer Madde

 

İşletme İçi Metot (AÇ.ÇT-71, Rev:00)
HEMEN ARA